Learning 100 Dutch, English and Chinese words

greetings in English, Dutch and Chinese
English………………….. Dutch……………………. Chinese…………………..
hello hallo nihao
good morning goedemorgen zaoshang hao
good afternoon goedemiddag xiawu hao
good evening goedeavond wanshang hao
good night goedenacht wan’an
good bye tot ziens zaijiang

 

food in English, Dutch and Chinese
English………………….. Dutch……………………. Chinese…………………..
food eten chi
breakfast ontbijt zaocan
lunch lunch wucan
diner diner wancan
rice rijst mifan
vegetable groente shucai
potato aardappel tudou
meat vlees rou
cow koe niu
pig varken zhu
sheep schaap yang
fish vis yu
shrimps garnalen duixia
water water shui
milk melk niundi
tea thee cha
coffee koffie kafei
beer bier pijiu
wine wijn putaojiu
whiskey whiskey weishiji
toilet wc cesuo
house in English, Dutch and Chinese
English………………….. Dutch……………………. Chinese…………………..
sleeping place slaapplaats shujiaodedifang
bed bed chuang
room kamer fangjian
room for rent kamer te huur zhufang
appartment appartement gongyu
appartment for sale appartement te koop
house huis fangzi
real estate agent makelaar
notary notaris gongzheng
hotel hotel binguan
traffic in English, Dutch and Chinese
English………………….. Dutch……………………. Chinese…………………..
traffic verkeer jiaotong
walking lopen zou
bicycle fiets zixingche
car auto qiche
taxi taxi chuzu qiche
?? bus gonggong qiche
train train huoche
subway metro ditie
station station chezhan
aeroplane vliegtuig feiji
airport vliegveld feijichang
ship schip
ferry ferry
harbour haven gangkou
street straat jie
left links qishui
right rechts youbian
straight on rechtdoor zhizou
traffic light verkeerslicht hongludeng
red rood hongse
orange oranje
green groen luse
counting in English, Dutch and Chinese
English……………………. Dutch……………………. Chinese……………………
one een yi
two twee er
three drie san
four vier si
five vijf wu
six zes liu
seven zeven qi
eight acht ba
nine negen jiu
ten tien shi
eleven elf shiyi
twelve twaalf shi’er
thirteen dertien shisan
twenty twintig ershi
twenty one een en twintig ershiyi
twenty two twee en twintig ershier
thirty dertig sanshi
fourty viertig sishi
hundred honderd yibai
thousand duizend yiqian

 

days and month in English, Dutch and Chinese
English…………………… Dutch……………………. Chinese…………………..
day dag tian
week week xingqi
month maand yue
monday maandag xingqiyi
tuesday dinsdag xingqi’er
wednesday woensdag xingqisan
thursday donderdag xingqisi
friday vrijdag xingqiwu
saturday zaterdag xingqiliu
sunday zondag xingqiri
January januari yiyue
Februar februari eryue
March maart sanyue
April april siyue
May mei wuyue
June juni liuyue
July juli qiyue
August augustus bayue
September september jiuyue
October oktober shiyue
November november shiyiyue
December december shi’eryue
spring lente chuntian
summer zomer xiatian
autumn herfst qiutian
winter winter dongtian
hour uur xiaoshi
minute minuut fenzhong
second seconde miao
clock klok
watch horloge

 

general in English, Dutch and Chinese
English………………….. Dutch…………………… Chinese…………………..
please alstublieft qing
thank you dank u wel xiexie nin
yes ja shi
no nee bushi
the de, het zhege
or of huozhe
a een yi
where waar nali
when wanneer shenme shihou
sick ziek shengbing
hospital ziekenhuis yiyuan
nice mooi piaoliang
the weather het weer tianqi
rain regen yu
sun zon taiyang
snow sneeuw xue
big groot da
small klein xiao
university universiteit daxue
city hall gemeentehuis shizhengting
police politie gonganju
dentist tandarts yayi
medical doctor huisarts yisheng
library bibliotheek tushuguan
book boek
swimming pool zwembad
beach strand
parc park
sport sport
bar cafe
a lot veel
a few weinig
broken kapot
water water
electricity elektriciteit
sewage riool
door deur
lock slot
stolen gestolen
queen koningin
clothes kleren
trouser broek
blouse blouse

So, and now you know some of the 100 Dutch words. Enjoy!